Beschikkingen

De meeste aanbieders in de Jeugdzorg maken met meerdere, soms wel tientallen, partijen afspraken over de te leveren zorgvormen, volumes en declaratiebedragen. Sinds 2015 geldt dit in versterkte mate na invoering van de nieuwe Jeugdwet. Valentis heeft een handig instrument beschikbaar.

Valentis heeft samen met een van haar klanten op basis van een standaard platform (Synergy van Exact) een inzichtelijk informatiesysteem opgezet. Het ondersteunt het hele proces van eerste contact over een mogelijk aanbod tot en met de eindafrekening van de daadwerkelijk geleverde zorg. 

De oplossing zorgt ervoor dat

  • gegevens over organisaties en contactpersonen altijd beschikbaar zijn en gedeeld worden;
  • gesignaleerde kansen en de opvolging ervan worden vastgelegd;
  • dat financiële, juridische, kwaliteit en capaciteits-aspecten door de juiste personen op het juiste moment worden geaccordeerd vóórdat er verplichtingen worden aangegaan;
  • dat de facturatie en verantwoordingsmomenten worden ingepland en opgevolgd;
  • dat de eindverantwoording, wanneer van toepassing, aantoonbaar is uitgevoerd;
  • onderliggende documenten voor alle betrokkenen centraal beschikbaar zijn (b.v. concepten, werkdocumenten, berekeningen, vergaderstukken, getekende contracten, andere ingescande documentatie)

Technisch gezien is de oplossing opgebouwd uit een webgebaseerde workflow-, relatie- en documentmanagmentplatform. Altijd en overal veilig te benaderen.

Wat het u levert? Ultiem contractbeheer, maximale verzilvering van kansen, een strak werkproces, tijdwinst door altijd contacgegevens en documentatie bij de hand te hebben, eenvoudiger werkoverdracht bij het betrekken van nieuwe collega's.

Op elk moment overzicht van actuele contracten en hun status, tijdig kunnen acteren op contractverlenging, het voorkomt omzetderving door onvolledige facturatie, het helpt risico's te beheersen doordat alle betrokken vanuit financien, zorgteams, juridische zaken en relatiebeheer tijdig worden betrokken en samen hun bevindingen delen. Kennis van en over contracten en contacten zit niet langer verspreid maar centraal gedeeld in de organisatie.